Algemene voorwaarden Marlique b.v.


Dagjebergendal.nl is een onderdeel van Marlique b.v. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van Marlique b.v. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, verplichten Marlique b.v. niet, tenzij deze vooraf door Marlique b.v. zijn aanvaard en schriftelijk vastgelegd.

Definities:
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met Marlique b.v. Met “partners” worden alle bedrijven bedoeld waarmee Marlique b.v. samenwerkt.

Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Marlique b.v. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het uitje schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma:
Alle besproken programmaonderdelen, tijden en samenstellingen van arrangementen zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden kan een reservering ten alle tijden in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door Marlique b.v. wordt het reeds betaalde binnen 30 dagen gerestitueerd.

Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking:
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Marlique b.v. verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Marlique b.v heeft verstrekt. Marlique b.v zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. Marlique b.v kan wijzigingen aanbrengen in het programma. Tijdens de uitvoering van het evenement geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met Marlique b.v.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vooraf aan het evenement alle persoonsgegevens, documenten en gegevens over groepsgrootte die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit zijn van Marlique b.v. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Marlique b.v te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Marlique b.v is jegens Marlique b.v hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden – afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden - niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. De minimumleeftijd van de deelnemers is in principe 18 jaar, bij deelname van minderjarigen, is de toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Overeenkomst:
Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geheel vrijblijvend. Na goedkeuring van de offerte ontvangt je per e-mail een definitieve bevestiging en factuur. Marlique b.v. heeft het recht boekingen te weigeren of voorwaarden aan de boeking te verbinden. Indien de boeking door Marlique b.v. niet wordt geaccepteerd krijgt de klant binnen tien werkdagen bericht per e-mail.

Bezoekgegevens:
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren. Marlique b.v. zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Reserveren en betalen:
Reserveren is alleen mogelijk via het boekingsformulier op onze website. Indien er gereserveerd wordt voor een arrangement geldt dat de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement door ons dient ze zijn ontvangen. Eventuele wijzigingen in het aantal personen kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement aangepast worden. Let op: minimale deelname per arrangement is 12 personen tenzij anders vermeld. De bijbetaling hiervoor dient voor het evenement betaald te worden. Eventueel meerverbruik tijdens het evenement of uitje zelf, dient op de dag van het uitje ter plaatse te worden voldaan. Wanneer er door Marlique b.v. geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd. Marlique b.v. is op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Marlique b.v. maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste van de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.

Overmacht:
Evenementen vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld indien er gevaarlijke situaties zoals storm en onweer kunnen ontstaan. Dit wordt ter plekke bepaald.

Wijzigingen of annuleren:
Indien je een boeking wilt wijzigen of annuleren kun je dit uitsluitend doen per e-mail. Wijzigen kan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement, dit is kosteloos. Wil je de boeking annuleren kan dat tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement.
- Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang brengen wij € 10,00 administratiekosten in rekening.
- Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang brengen wij € 25% van het totaalbedrag in rekening.
- Bij annulering meer dan 7 dagen voor aanvang brengen wij € 50% van het totaalbedrag in rekening.
- Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang brengen wij € 75% van het totaalbedrag in rekening.

Wet koop op afstand
Conform het gestelde in artikel 46 i lid 3 Burgerlijk Wetboek, is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op onze dienstverlening.

Prijzen en kosten:
Prijzen zijn incl. BTW tenzij het anders is vermeld. De prijzen op onze website zijn incl. activiteiten, maar excl. vervoer. Bij overnachtingen zijn de prijzen excl. gemeentelijke heffingen. Marlique b.v. behoudt zich het recht om eventuele prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de klant.

Deelname:
Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door Marlique b.v. is vrijwillig. Marlique b.v. behoudt zich het recht voor om deelnemers die fysiek of mentaal niet de juiste conditie te hebben te weigeren voor deelname aan de activiteiten. Marlique b.v. mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat. Eén en ander ter beoordeling aan Marlique b.v.

Intellectuele Rechten:
Marlique b.v. is eigenaar of licentiehouder van alle copyright, databases, applicaties, trademarks en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Concept, structuur, layout en design zijn exclusief eigendom van Marlique b.v. U heeft het recht deze site te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden. U dient de schriftelijke goedkeuring van Marlique b.v. te verkrijgen alvorens onze website of delen ervan voor toepassingen onbekend aan Marlique b.v. Links naar onze website kunnen enkel gelegd worden mits voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid en schade:
Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Marlique b.v. nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Marlique b.v. zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Deelnemers zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. Deelnemers zijn verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. Deelnemers dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Deelnemers mogen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. Deelnemers stellen de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen.Deelnemers zullen het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen.

Marlique b.v. is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Marlique b.v. en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Marlique b.v. en/of partners. Iedere aansprakelijkheid van Marlique b.v. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door Marlique b.v. voor het desbetreffende uitje/evenement ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500,00. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen Marlique b.v., maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Marlique b.v. een beroep doen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u met de schade bekend geworden bent of met de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij Marlique b.v. kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

Marlique b.v. is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Marlique b.v. aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

Klachten:
Marlique b.v. maakt gebruik van diensten van derden (partners). Zij dienen te voldoen aan ons vastgestelde criteria omtrent veiligheid, professionaliteit, hygiëne, ervaring en deskundigheid. Marlique b.v. is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden. Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties ter verbetering van onze dienstverlening en uitvoering.

Ondanks zorgvuldige planning, organisatie en voorbereiding kan u een klacht hebben. Uw klacht dient per e-mail binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden. Wij bepalen bij binnenkomst van uw klacht of deze relevant is en zullen je binnen 10 dagen na binnenkomst berichten.

Klachten die betrekking hebben over de uitvoering, inhoud of kwaliteit van een uitje, dient u ter plekke voor te leggen aan de dienstdoende instructeur, bedrijfsleider, horecaondernemer, begeleider. Op deze wijze geeft u betrokkene(n) gelegenheid de tekortkoming onmiddellijk te herstellen en/of te compenseren. Om hierover een achteraf een klacht in te dienen is mosterd na de maaltijd.

Te laat komen:
Zorg dat op de afgesproken tijd aanwezig bent. Klachten die veroorzaakt worden en/of gevolg zij van te laat komen en/of niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn van uw gezelschap (of een deel van uw gezelschap) achten we niet relevant en worden dan ook niet door ons in behandeling genomen.

Persoonlijke voorkeur:
Iedereen beleeft een uitje op zijn eigen manier, dit heeft te maken met zijn of haar persoonlijke voorkeur en smaak. Als u aangeeft een uitje niet leuk te hebben gevonden, beschouwen we dat als een persoonlijke voorkeur en niet als klacht.

Geschillen
Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Marlique b.v., is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank is dan bevoegd om over het geschil te oordelen.